empty
 
 
股息计算器

股息计算器

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#AAPL 27.07.2021 09.08.2021 12.08.2021 06.08.2021 0.22 季度
#AIG 05.08.2021 16.09.2021 30.09.2021 15.09.2021 0.32 季度
#AXP 06.05.2021 02.07.2021 10.08.2021 01.07.2021 0.43 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 季度
#BAC 22.04.2021 04.06.2021 25.06.2021 03.06.2021 0.18 季度
#BK 15.07.2021 27.07.2021 09.08.2021 26.07.2021 0.34 季度
#BHP 08.09.2021 03.09.2021 21.09.2021 02.09.2021 4 6个月
#C 22.07.2021 02.08.2021 27.08.2021 30.07.2021 0.51 季度
#CAT 09.06.2021 20.07.2021 20.08.2021 19.07.2021 1.11 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CMCSA 14.07.2021 06.10.2021 27.10.2021 05.10.2021 0.25 季度
#CSCO 26.05.2021 06.07.2021 28.07.2021 02.07.2021 0.37 季度
#CVX 28.07.2021 19.08.2021 10.09.2021 18.08.2021 1.34 季度
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#EBAY 09.08.2021 01.09.2021 17.09.2021 31.08.2021 0.18 季度
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 季度
#FCX 23.06.2021 15.07.2021 02.08.2021 14.07.2021 0.075 季度
#FDX 13.08.2021 03.09.2021 01.10.2021 02.09.2021 0.75 季度
#GE 19.06.2021 28.06.2021 26.07.2021 25.06.2021 0.01 季度
#GILD 26.07.2021 15.09.2021 29.09.2021 14.09.2021 0.71 季度
#GS 12.07.2021 01.09.2021 29.09.2021 31.08.2021 2.00 季度
#HAL 19.08.2021 01.09.2021 22.09.2021 31.08.2021 0.0450 季度
#HD 19.08.2021 02.09.2021 16.09.2021 01.09.2021 1.65 季度
#HON 30.07.2021 13.08.2021 03.09.2021 12.08.2021 0.93 季度
#HPQ 23.06.2021 08.09.2021 06.10.2021 07.09.2021 0.194 季度
#IBM 27.07.2021 10.08.2021 10.09.2021 09.08.2021 1.64 季度
#INTC 14.07.2021 07.08.2021 01.09.2021 05.08.2021 0.3475 季度
#IP 13.07.2021 16.08.2021 15.09.2021 13.08.2021 0.512 季度
#JNJ 19.07.2021 24.08.2021 07.09.2021 23.08.2021 1.06 季度
#JPM 17.05.2021 16.07.2021 31.07.2021 02.07.2021 0.9 季度
#KO 14.07.2021 15.09.2021 01.10.2021 14.09.2021 0.42 季度
#KHC 04.08.2021 01.09.2021 24.09.2021 31.08.2021 0.4 季度
#MA 21.06.2021 09.07.2021 09.08.2021 08.07.2021 0.44 季度
#MCD 22.07.2021 01.09.2021 15.09.2021 31.08.2021 1.29 季度
#MDLZ 27.07.2021 30.09.2021 14.10.2021 29.09.2021 0.35 季度
#MGM 04.08.2021 10.09.2021 15.09.2021 09.09.2021 0.002 季度
#MMM 13.08.2021 23.08.2021 12.09.2021 20.08.2021 1.48 季度
#MO 26.08.2021 15.09.2021 12.10.2021 14.09.2021 0.90 季度
#MRK 27.07.2021 15.09.2021 07.10.2021 14.09.2021 0.65 季度
#MRVL 02.06.2021 09.07.2021 28.07.2021 08.07.2021 0.06 季度
#MS 15.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 27.07.2021 0.70 季度
#MSFT 16.06.2021 19.08.2021 09.09.2021 18.08.2021 0.56 季度
#NKE 05.08.2021 30.08.2021 01.10.2021 27.08.2021 0.275 季度
#ORAN 05.05.2021 14.06.2021 02.07.2021 11.06.2021 0.49 季度
#ORCL 13.09.2021 12.10.2021 26.10.2021 08.10.2021 0.32 季度
#PBR 06.08.2021 18.08.2021 01.09.2021 17.08.2021 0.616 未指定
#PEP 15.07.2021 03.09.2021 30.09.2021 02.09.2021 1.075 季度
#PFE 24.06.2021 30.07.2021 07.09.2021 29.07.2021 0.39 季度
#PG 13.07.2021 23.07.2021 16.08.2021 22.07.2021 0.87 季度
#QCOM 07.07.2021 02.09.2021 23.09.2021 01.09.2021 0.68 季度
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 季度
#SBUX 23.06.2021 12.08.2021 27.08.2021 11.08.2021 0.45 季度
#SPY 22.01.2020 21.06.2021 30.07.2021 18.06.2021 1.376 季度
#T 25.06.2021 09.07.2021 02.08.2021 08.07.2021 0.52 季度
#TRI 21.07.2021 19.08.2021 15.09.2021 18.08.2021 0.729 季度
#TRV 19.07.2021 10.09.2021 30.09.2021 09.09.2021 0.88 季度
#UBS 26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12
#UL 23.04.2021 06.08.2021 08.09.2021 05.08.2021 0.495 季度
#UPS 05.08.2021 23.08.2021 09.09.2021 20.08.2021 1.02 季度
#V 27.07.2021 13.08.2021 01.09.2021 12.08.2021 0.32 季度
#VZ 02.09.2021 08.10.2021 01.10.2021 07.10.2021 0.64 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 27.04.2021 27.07.2021 01.09.2021 05.08.2021 0.20 季度
#WMT 18.02.2021 13.08.2021 07.09.2021 12.08.2021 0.55 季度
#XOM 28.07.2021 13.08.2021 10.09.2021 12.08.2021 0.87 季度
单号
#AAPL
宣布日期 登记日期
27.07.2021 09.08.2021
发放日期 除息日期
12.08.2021 06.08.2021
数量 时期
0.22 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
05.08.2021 16.09.2021
发放日期 除息日期
30.09.2021 15.09.2021
数量 时期
0.32 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
06.05.2021 02.07.2021
发放日期 除息日期
10.08.2021 01.07.2021
数量 时期
0.43 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.005 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
22.04.2021 04.06.2021
发放日期 除息日期
25.06.2021 03.06.2021
数量 时期
0.18 季度
#BK
宣布日期 登记日期
15.07.2021 27.07.2021
发放日期 除息日期
09.08.2021 26.07.2021
数量 时期
0.34 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
08.09.2021 03.09.2021
发放日期 除息日期
21.09.2021 02.09.2021
数量 时期
4 6个月
#C
宣布日期 登记日期
22.07.2021 02.08.2021
发放日期 除息日期
27.08.2021 30.07.2021
数量 时期
0.51 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
09.06.2021 20.07.2021
发放日期 除息日期
20.08.2021 19.07.2021
数量 时期
1.11 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
14.07.2021 06.10.2021
发放日期 除息日期
27.10.2021 05.10.2021
数量 时期
0.25 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
26.05.2021 06.07.2021
发放日期 除息日期
28.07.2021 02.07.2021
数量 时期
0.37 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
28.07.2021 19.08.2021
发放日期 除息日期
10.09.2021 18.08.2021
数量 时期
1.34 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
04.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#EBAY
宣布日期 登记日期
09.08.2021 01.09.2021
发放日期 除息日期
17.09.2021 31.08.2021
数量 时期
0.18 季度
#F
宣布日期 登记日期
08.01.2020 30.01.2020
发放日期 除息日期
02.03.2020 29.01.2020
数量 时期
0.15 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
23.06.2021 15.07.2021
发放日期 除息日期
02.08.2021 14.07.2021
数量 时期
0.075 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
13.08.2021 03.09.2021
发放日期 除息日期
01.10.2021 02.09.2021
数量 时期
0.75 季度
#GE
宣布日期 登记日期
19.06.2021 28.06.2021
发放日期 除息日期
26.07.2021 25.06.2021
数量 时期
0.01 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
26.07.2021 15.09.2021
发放日期 除息日期
29.09.2021 14.09.2021
数量 时期
0.71 季度
#GS
宣布日期 登记日期
12.07.2021 01.09.2021
发放日期 除息日期
29.09.2021 31.08.2021
数量 时期
2.00 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
19.08.2021 01.09.2021
发放日期 除息日期
22.09.2021 31.08.2021
数量 时期
0.0450 季度
#HD
宣布日期 登记日期
19.08.2021 02.09.2021
发放日期 除息日期
16.09.2021 01.09.2021
数量 时期
1.65 季度
#HON
宣布日期 登记日期
30.07.2021 13.08.2021
发放日期 除息日期
03.09.2021 12.08.2021
数量 时期
0.93 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
23.06.2021 08.09.2021
发放日期 除息日期
06.10.2021 07.09.2021
数量 时期
0.194 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
27.07.2021 10.08.2021
发放日期 除息日期
10.09.2021 09.08.2021
数量 时期
1.64 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
14.07.2021 07.08.2021
发放日期 除息日期
01.09.2021 05.08.2021
数量 时期
0.3475 季度
#IP
宣布日期 登记日期
13.07.2021 16.08.2021
发放日期 除息日期
15.09.2021 13.08.2021
数量 时期
0.512 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
19.07.2021 24.08.2021
发放日期 除息日期
07.09.2021 23.08.2021
数量 时期
1.06 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
17.05.2021 16.07.2021
发放日期 除息日期
31.07.2021 02.07.2021
数量 时期
0.9 季度
#KO
宣布日期 登记日期
14.07.2021 15.09.2021
发放日期 除息日期
01.10.2021 14.09.2021
数量 时期
0.42 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
04.08.2021 01.09.2021
发放日期 除息日期
24.09.2021 31.08.2021
数量 时期
0.4 季度
#MA
宣布日期 登记日期
21.06.2021 09.07.2021
发放日期 除息日期
09.08.2021 08.07.2021
数量 时期
0.44 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
22.07.2021 01.09.2021
发放日期 除息日期
15.09.2021 31.08.2021
数量 时期
1.29 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
27.07.2021 30.09.2021
发放日期 除息日期
14.10.2021 29.09.2021
数量 时期
0.35 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
04.08.2021 10.09.2021
发放日期 除息日期
15.09.2021 09.09.2021
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
13.08.2021 23.08.2021
发放日期 除息日期
12.09.2021 20.08.2021
数量 时期
1.48 季度
#MO
宣布日期 登记日期
26.08.2021 15.09.2021
发放日期 除息日期
12.10.2021 14.09.2021
数量 时期
0.90 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
27.07.2021 15.09.2021
发放日期 除息日期
07.10.2021 14.09.2021
数量 时期
0.65 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
02.06.2021 09.07.2021
发放日期 除息日期
28.07.2021 08.07.2021
数量 时期
0.06 季度
#MS
宣布日期 登记日期
15.07.2021 30.07.2021
发放日期 除息日期
13.08.2021 27.07.2021
数量 时期
0.70 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
16.06.2021 19.08.2021
发放日期 除息日期
09.09.2021 18.08.2021
数量 时期
0.56 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
05.08.2021 30.08.2021
发放日期 除息日期
01.10.2021 27.08.2021
数量 时期
0.275 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
05.05.2021 14.06.2021
发放日期 除息日期
02.07.2021 11.06.2021
数量 时期
0.49 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
13.09.2021 12.10.2021
发放日期 除息日期
26.10.2021 08.10.2021
数量 时期
0.32 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
06.08.2021 18.08.2021
发放日期 除息日期
01.09.2021 17.08.2021
数量 时期
0.616 未指定
#PEP
宣布日期 登记日期
15.07.2021 03.09.2021
发放日期 除息日期
30.09.2021 02.09.2021
数量 时期
1.075 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
24.06.2021 30.07.2021
发放日期 除息日期
07.09.2021 29.07.2021
数量 时期
0.39 季度
#PG
宣布日期 登记日期
13.07.2021 23.07.2021
发放日期 除息日期
16.08.2021 22.07.2021
数量 时期
0.87 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
07.07.2021 02.09.2021
发放日期 除息日期
23.09.2021 01.09.2021
数量 时期
0.68 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
19.01.2021 23.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 22.03.2021
数量 时期
0.3947 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
23.06.2021 12.08.2021
发放日期 除息日期
27.08.2021 11.08.2021
数量 时期
0.45 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
22.01.2020 21.06.2021
发放日期 除息日期
30.07.2021 18.06.2021
数量 时期
1.376 季度
#T
宣布日期 登记日期
25.06.2021 09.07.2021
发放日期 除息日期
02.08.2021 08.07.2021
数量 时期
0.52 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
21.07.2021 19.08.2021
发放日期 除息日期
15.09.2021 18.08.2021
数量 时期
0.729 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
19.07.2021 10.09.2021
发放日期 除息日期
30.09.2021 09.09.2021
数量 时期
0.88 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
26.01.2021 14.04.2021
发放日期 除息日期
15.04.2021 13.04.2021
数量 时期
0.12
#UL
宣布日期 登记日期
23.04.2021 06.08.2021
发放日期 除息日期
08.09.2021 05.08.2021
数量 时期
0.495 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
05.08.2021 23.08.2021
发放日期 除息日期
09.09.2021 20.08.2021
数量 时期
1.02 季度
#V
宣布日期 登记日期
27.07.2021 13.08.2021
发放日期 除息日期
01.09.2021 12.08.2021
数量 时期
0.32 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
02.09.2021 08.10.2021
发放日期 除息日期
01.10.2021 07.10.2021
数量 时期
0.64 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
27.04.2021 27.07.2021
发放日期 除息日期
01.09.2021 05.08.2021
数量 时期
0.20 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
18.02.2021 13.08.2021
发放日期 除息日期
07.09.2021 12.08.2021
数量 时期
0.55 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
28.07.2021 13.08.2021
发放日期 除息日期
10.09.2021 12.08.2021
数量 时期
0.87 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.